تبلیغات
هواداران پیام خراسان - تساوی صفر صفر در هفته چهارم . شهرداری نوشهر0-پیام خراسان0
هواداران پیام خراسان www.payamkhorasan.mihanblog.com

تساوی صفر صفر در هفته چهارم . شهرداری نوشهر0-پیام خراسان0

چهارشنبه 27 مهر 1390 21:30

نویسنده : مصطفى رحمتى

 از سوی سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات هفته پنجم لغایت نهم لیگ دسته دوم اعلام شد .

هفته پنجم /  دوشنبه 2 آبان

 ساعت 14:30

پیام خراسان پاس نوین همدان ( تختی مشهد )

 

هفته ششم / روز دوشنبه 9 آبان

ساعت 14:15

پیام خراسان نفت امیدیه ( تختی نیشابور )

 

 هفته هفتم / سه شنبه 17 آبان

گسترش فولاد سهند پیام خراسان ( شهرداری تبریز)

 

هفته هشتم / روزدوشنبه 23 آبان

پیام خراسان مهر کرج ( تختی نیشابور)

 

هفته نهم / روز دوشنبه 30 آبان

منطقه ویژه بندر عباس پیام خراسان ( تختی بندرعباس )

فته پنجم /  دوشنبه 2 آبان 

 ساعت 14:30

پیام خراسان پاس نوین همدان ( تختی مشهد )

ساعت 14:45

نفت محمودآباد شهرداری اردبیل ( بهشتی محمودآباد )

شموشک نوشهر مقاومت تهران ( شهدا نوشهر )

گیتی پسند اصفهان ملی حفاری اهواز ( محل برگزاری متعاقبا اعلام میشود )

ساعت 15:00

منطقه ویژه بندرعباس داتیس لرستان ( تختی بندرعباس )

سپیدرود رشت ذوب آهن نوین اصفهان ( سردار جنگل رشت )

البدر بندرکنگ نفت و گاز گچساران ( تختی بندرلنگه )

گسترش فولاد سهند نوژن شهرداری نوشهر ( اختصاصی شهرداری تبریز )

ساعت 15:15

گازفجر جم استقلال اهواز ( شهدا جم )

پرسپولیس برازجان چوکا تالش ( تختی برازجان )

نفت امیدیه شهرداری دزفول ( نفت 1 / امیدیه )

نفت نوین آبادان آشیان گستران ورامین ( تختی آبادان ) 

هفته ششم / روز دوشنبه 9 آبان

ساعت 14:15

پیام خراسان نفت امیدیه ( تختی نیشابور )

ساعت 14:30

آشیان گستران ورامین پرسپولیس برازجان ( تختی ورامین )

ذوب آهن نوین اصفهان شهرداری اردبیل ( ملت اصفهان )

مقاومت تهران سپیدرود رشت ( 5 آذر تهران )

ساعت 14:45

چوکا تالش شهرداری دزفول ( پوریای ولی تالش )

پاس نوین همدان گسترش فولاد سهند  ( مفتح همدان )

پرشان زنجان منطقه ویژه بندرعباس ( انقلاب زنجان )

داتیس لرستان نفت نوین آبادان ( تختی خرم آباد )

ساعت 15

ملی حفاری اهواز گاز فجر جم ( اداره کار اهواز )

فولاد نوین خوزستان گیتی پسند اصفهان ( اختصاصی فولاد اهواز )

نفت و گاز گچساران شموشک نوشهر ( شهدا نفت گچساران )

سه شنبه دهم آبان

 ساعت 14:15

سیاه جامگان مشهد نفت محمودآباد ( تختی مشهد )

ساعت 14:30

نوژن شهرداری نوشهر مهر کرج ( شهدا نوشهر )

ساعت 15:00

استقلال اهواز البدر بندرکنگ ( تختی اهواز ) 

 هفته هفتم / سه شنبه 17 آبان

 

ساعت 14:00

نفت محمودآباد ذوب آهن نوین اصفهان ( بهشتی محمودآباد)

شموشک نوشهر استقلال اهواز ( شهداء نوشهر)

ساعت 14:15

گیتی پسند اصفهان سیاه جامگان ( محل برگزاری متعاقبا اعلام میشود)

مهر کرج پاس نوین همدان ( انقلاب کرج )

ساعت 14:30

گسترش فولاد سهند پیام خراسان ( شهرداری تبریز)

شهرداری اردبیل مقاومت تهران ( علی دایی اردبیل)

سپیدرود رشت نفت و گاز گچساران ( سردار جنگل رشت )

ساعت 14:45

منطقه ویژه بندرعباس نوژن شهرداری نوشهر ( تختی بندرعباس )

البدر بندر کنگ ملی حفاری اهواز ( تختی بندرلنگه )

ساعت 15:00

گاز فجر جم فولاد نوین اهواز ( شهداء جم )

نفت امیدیه چوکا تالش ( نفت شماره یک / امیدیه )

پرسپولیس برازجان داتیس لرستان ( تختی برازجان )

شهرداری دزفول آشیان گستران ورامین ( اختصاصی شهرداری / دزفول )

نفت نوین آبادان پرشان زنجان ( تختی آبادان ) 

هفته هشتم / روزدوشنبه 23 آبان

ساعت 14:00

سیاه جامگان گاز فجر جم ( تختی مشهد )

پیام خراسان مهر کرج ( تختی نیشابور)

نوژن شهرداری نوشهر نفت نوین آبادان ( شهداء نوشهر )

ساعت 14:15

مقاومت تهران ذوب آهن نوین ( 5 آذر تهران )

پرشان زنجان پرسپولیس برازجان ( انقلاب زنجان )

گسترش فولاد سهند نفت امیدیه ( اختصاصی شهرداری تبریز)

آشیان گستران ورامین چوکا تالش ( تختی ورامین )

گیتی پسند اصفهان نفت محمودآباد ( محل برگزاری متعاقبا اعلام میشود )

داتیس لرستان شهرداری دزفول ( تختی خرم آباد )

پاس نوین همدان منطقه ویژه بندرعباس ( مفتح همدان )

ساعت 14:45

فولاد نوین اهواز البدر بندرکنگ ( اختصاصی فولاد )

ملی حفاری اهواز شموشک نوشهر ( اداره کار اهواز)

 روز سه شنبه 24 آبان

ساعت 14:30

نفت و گاز گچساران شهرداری اردبیل ( شهداء نفت گچساران )

ساعت 14:45

استقلال اهواز سپیدرود رشت ( تختی اهواز ) 

هفته نهم / روز دوشنبه 30 آبان

ساعت 14:00

نفت محودآباد مقاومت تهران ( بهشتی محمودآباد )

شموشک نوشهر فولاد نوین اهواز ( شهداء نوشهر )

ذوب آهن نوین اصفهان نفت و گاز گچساران ( ملت اصفهان )

مهر کرج گسترش فولاد سهند ( انقلاب کرج )

ساعت 14:15

چوکا تالش داتیس لرستان ( پوریای ولی تالش )

سپیدرود رشت ملی حفاری اهواز ( سردار جنگل رشت )

ساعت 14:30

البدر بندرکنگ سیاه جامگان ( تختی بندرلنگه )

منطقه ویژه بندر عباس پیام خراسان ( تختی بندرعباس )

ساعت 14:45

نفت امیدیه آشیان گستران ورامین ( نفت 1 امیدیه )

گاز فجر جم گیتی پسند اصفهان ( شهدا جم )

شهرداری دزفول پرشان زنجان ( اختصاصی شهرداری دزفول )

نفت نوین آبادان پاس نوین همدان ( تختی آبادان )

پرسپولیس برازجان نوژن شهرداری نوشهر ( تختی برازجان )

ساعت 14:15 روز سه شنبه 30 آبان

شهرداری اردبیل استقلال اهواز ( علی دایی اردبیل ) 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 27 مهر 1390 21:38